16
متن قرآن کریم
 
حزب باقیمانده: 43
ختم قرآن کریم(15)
ختم قرآن کریم(14)
ختم قرآن کریم(13)
ختم قرآن کریم(12)
ختم قرآن کریم(11)
ختم قرآن کریم(10)
ختم قرآن کریم(9)
ختم قرآن کریم(8)
ختم قرآن کریم(7)
ختم قرآن کریم(6)
ختم قرآن کریم(5)
ختم قرآن کریم(4)
ختم قرآن کریم(3)
ختم قرآن کریم(2)
ختم قرآن کریم(1)
 
 
ختم قرآن کریم -(شما 0 حزب از مجموع 8 حزب قابل اخذ را کسب کرده اید.)
امام زين العابدين عليه السلام فرمود :
«هر كس قرآن را ختم كند ، [نزد خدا ]يك دعاى اجابت شده دارد، [ حال ، اجابت آن ] دير باشد يا زود» .
شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث ج3 ص401
1
حزب
جزء : 1
2
حزب
جزء : 1
3
حزب
جزء : 1
4
حزب
جزء : 1
5
حزب
جزء : 2
6
حزب
جزء : 2
7
حزب
جزء : 2
8
حزب
جزء : 2
9
حزب
جزء : 3
10
حزب
جزء : 3
11
حزب
جزء : 3
12
حزب
جزء : 3
13
حزب
جزء : 4
14
حزب
جزء : 4
15
حزب
جزء : 4
16
حزب
جزء : 4
17
حزب
جزء : 5
18
حزب
جزء : 5
19
حزب
جزء : 5
20
حزب
جزء : 5
21
حزب
جزء : 6
22
حزب
جزء : 6
23
حزب
جزء : 6
24
حزب
جزء : 6
25
حزب
جزء : 7
26
حزب
جزء : 7
27
حزب
جزء : 7
28
حزب
جزء : 7
29
حزب
جزء : 8
30
حزب
جزء : 8
31
حزب
جزء : 8
32
حزب
جزء : 8
33
حزب
جزء : 9
34
حزب
جزء : 9
35
حزب
جزء : 9
36
حزب
جزء : 9
37
حزب
جزء : 10
38
حزب
جزء : 10
39
حزب
جزء : 10
40
حزب
جزء : 10
 
توجه: بعد از اتمام هر ختم قرآن ختم جدید به صورت اتوماتیک ساخته می شود و کاربران می توانند مجددا در آن شرکت نمایند.