|  1 2 3 4 ...  5  | صفحه بعد
ارسال شده در تاریخ 19:41 - 31 تير 1390
پرسش 1: کپي گرفتن از نرم افزارهاي توليد داخل چه حکمي دارد؟ پاسخ: پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز به نظر آيت الله خامنه اي کپي گرفتن از نرم افزارهاي توليد داخل بنا به احتياط واجب بايد با اجازه صاحب آن ها باشد و بدون کسب اجازه جايز نيست.(1) پي نوشت: 1.آيت الله خامنه اي، اجوبه الاستفتائات، س 1341 و1343و1342
ارسال شده در تاریخ 19:41 - 31 تير 1390
پرسش 2: اگر نرم افزاري به دست مان برسد و قفلي نداشته باشد که نتوان از روي آن کپي کرد و هيچ جايش هم نوشته نشده باشدکه"تکثير غيرمجاز است"آيا مي توان از آن کپي گرفت؟ پاسخ: در فرض سؤال که نرم افزار قفل ندارد و تکثير آن نيز منع نشده است، کپي گرفتن از آن اشکال ندارد(1) پي نوشت: 1. سؤال
تلفني(7746666-0251) از دفتر آيت الله خامنه اي.
ارسال شده در تاریخ 19:41 - 31 تير 1390
پرسش 3: کپي کردن نرم افزارهاي خارجي جه حکمي دارد؟اگرکشورتوليدکننده ازکفار حربي(آمريکا-انگليس-اسراييل)باشد چطور؟ پاسخ: کپي کردن نرم افزارهاي خارجي تابع قرار داد است. (1) ظاهرا ايران با کشور هاي خارجي در اين خصوص قرار داد ندارد مخصوصا با آمريکا و انگليس و اسراييل؛ بنابراين کپي از نرم افزار خارجي اشکال ندارد. پي نوشت: 1. آيت الله خامنه اي، اجوبه الاستفتائات، س 1343
ارسال شده در تاریخ 19:41 - 31 تير 1390
پرسش 4: اگردرجواب سوال3بگوييدتابع قرارداد است ،مشکل ما اين است که نمي دانيم ايران با کدام کشورها چه قراردادي دارد.اگر مي دانيد به ما هم بگوييد ياجايي رامعرفي کنيد که ماازآن جا بپرسيم. پاسخ: اگر کسي نسبت به نرم افزار خارجي نداند که آيا جمهوري اسلامي با کشور توليد کننده نرم افزار قراردادي بر حفظ و رعايت قانون کپي رايت دارد ، استفاده از نرم افزار مذکور و تکثير و رايت آن اشکال ندارد.(1) پي نوشت: 1. سؤال تلفني(7746666-0251) از دفتر آيت الله خامنه اي.
ارسال شده در تاریخ 19:41 - 31 تير 1390
پرسش 5: اگر نرم افزاريک کشور خارجي راتهيه کنيم وندانيم که ايران باآن کشور قرارداد دارديا نه مي توان ازآن کپي کرد؟آيا تحقيق کردن لازم است؟ پاسخ: در فرض سؤال تحقيق کردن لازم نيست و مي توانيد از آن کپي بگيريد و تکثير کنيد.(1) پي نوشت: 1. سؤال تلفني(7746666-0251) از دفتر رهبري.
ارسال شده در تاریخ 19:41 - 31 تير 1390
ممنون
ارسال شده در تاریخ 19:41 - 31 تير 1390
پرسش 6: اگريک شرکت ايراني در نرم افزارخارجي تغييري دهد يا مثلا روي آن جلد بگيرد(براي زيبايي) وبفروشد آيا کپي کردن از آن جايز است؟ پاسخ: در فرض سؤال حکم نرم افزار خارجي را دارد . اگر قراردادي در اين مورد نباشد يا کسي نداند که چنين قرار دادي وجود دارد يا نه، تکثير آن اشکال ندارد.(1) پي نوشت: 1. سؤال تلفني از دفتر رهبري.
ارسال شده در تاریخ 19:42 - 31 تير 1390
پرسش 7: اگر دريک سي دي چند تا نرم افزار داخلي وچند تا نرم افزار خارجي باشد باشدآيامي توان فقط خارجي ها راکپي کرد؟ پاسخ: کپي نرم افزار خارجي در صورتي که مخالف قرار داد نباشد و يا قرارداد وجود نداشته باشد، اشکال ندارد.(1) پي نوشت: 1. سؤال تلفني از دفتر رهبري.
ارسال شده در تاریخ 19:42 - 31 تير 1390
پرسش 8: آيا دانلود کردن هم نوعي کپي کردن است؟ پاسخ: دانلود کردن نوعي از کپي کردن و تکثير است.(1) پي نوشت: 1. سؤال از دفتر رهبري.
ارسال شده در تاریخ 19:42 - 31 تير 1390
پرسش 9: اگر در يک نرم افزار طبق قانون کپي رايت تاريخي ذکر شود(مثلا بنويسد تاسال2012تحت قانون کپي رايت است)آياپس از آن تاريخ مي توان از آن کپي گرفت؟ پاسخ: کپي کردن پس از تاريخ انقضاي منع از تکثير، اشکال ندارد.
 |  1 2 3 4 ...  5  | صفحه بعد
 
کپی رایت 2017  -  سوالات رایج  -  قوانین و مقررات  -  ابزارهای نت ایران  -  معرفی نت ایران  -  تماس با ما