ارسال شده در تاریخ 06:08 - 20 دي 1389
اسطوره انکیزیسیون
چهارمین اسطوره تار یخی، کشتار یهودیان شبه جزیره ایبری به وسیله ا نکیزیس یون ی ا
دستگاه تف تیش عقاید کلیسا است که به مهاجرت انبوه آن ها از شب ه جزی ره ایبر ی در
اواخر قرن پانزدهم و نیمه ا  ول قرن شانزدهم م یلادی و پر اکنده شدن ایشان در سا یر
نقاط جهان انجام ید. در جریان تحقیق خود متوجه شدم ک ه ای ن ماجرا نی ز تحری ف
آشکار تاریخ و دروغی بسیار بزرگ است.
در کتاب زرسالاران به طور مشروح و مستند نشان داده ام ک ه ا لیگارش ی یهود ی از
شروع موج جنگ های صل یبی عل یه دولت های مسلمان شبه جزیره ایبری به عنوان شر یک
حکام مس یحی شمال اسپا نیا عمل م ی کرد و از این غارتگری ها سهم و سود م ی برد . و
آن ها از همان زمان، بدون این که اجبار ی در کار باشد، صرفاً بر ای دس تیابی به مقامات
عالی ح کومتی و مناصب دول تی و ما لی و انباشت ثروت بیشتر به ظاهر مس یحی م ی شدند.
این موج مس یحی شدن ظاهر ی موجب پیدایش گروه کثیری از یهودیان مخف ی شد که به
مارانوها موسوم اند. این مارانوها خاندان ها ی گسترده ای را ایجاد کردند ک ه از قرن
شانزدهم نقش بس یار بزرگ ی در تحرکات استعماری ایفا کردند و تا به امروز پا بر جا
می باشند. خاندان مندس یک نمونه مهم است که در مجلدات مختلف کتاب زرسالاران
درباره آن به طور مشروح توض یح داده ام. ای ن خاندان در قرن شانزدهم نقش بس یار
بزرگی در اقتصاد اروپا و عثما نی داشت و در ایجاد جنگ ها ی ای ران و عثما نی بس یار
مؤثر بود.
30 اسطوره ها و بنیا نهای اندیشه سیاسی یهود
خاندان ملامد نمونه جا لبی است ک ه ای ن تسلسل و پیوستگ ی عج ی ب را نشان
می دهد. اولین فرد شناخته شده این خاندان م ه یر ملامد است که داماد آبراهام سنئور بود .
آبراهام سنئور حاخام یهودیان کاستیل و مشاور و کارگزار ما لی ایزابل، مل ک ه کاس تیل،
بود. او همان کسی است که هز ینه لشگر کشی به غرناطه و انهدام آخر ین دولت اسلام ی
اندلس را تأم ین کرد و سپس به همراه سایر یهودیان دربار ایزابل هز ینه سفر کریستف
کلمب را فراهم آورد . بعد از مرگ آبراهام سنئور، ملامد جانش ین او و منش ی مل که ایزابل
شد. سنئور و ملامد ط ی مراسم باش کوهی با حضور ایزابل و شوهرش فرد یناند مس یحی
شدند و نام خانوادگ ی کورونل را بر خود نهادند . در قرون بعد اعضا ی خاندان ملامد در
بسیاری از نقاط جهان از جمله در ایران پر اکنده شدند . در قرن ه یجدهم س یمان تاو
ملامد حاخام یهودیان مشهد بود . در در نیمه ا  ول قرن بیستم حاخام رهام یم ملامد ر ئیس
یهودیان ش یراز بود و بع د از او پسرش به نام عزرا ملامد یکی از حاخا م های بزرگ دولت
اسرائیل شد . لئو ملامد از تجار و صرافان بزرگ ش یکاگو بود . برنارد ملامد از نو یسندگان
سرشناس آمر یکایی است که به علت نگارش مطالب جنس ی و غ یراخلاقی شهرت فراوان
دارد. امروزه زلمان ملامد و رهام یم ملامد کوهن از حاخا م های سرشناس اسرا ئیل هستند
و جالب تر این که لئونید ملامد از گردانندگان صنایع اتمی روسیه است!
تاریخنگاری یهود و تار یخنگاری رسم ی غرب ادعا م ی کند ک ه دستگاه ا نکیزیس یون
در شبه جزیره ایبری بر ای مقابله با این مارانوها و بر ای ممانعت از سلطه یهودیان مخف ی
بر جوامع مس یحی ایجاد شد . در کتاب زرسالاران ثابت کرده ام که برع کس این یهودی ان
به ظاهر مس یحی (مارانوها) بودند که با تحر یکات خود کلیسای رم را به ایجاد دستگاه
انکیزیسیون واداشتند . طرّاح و معمار فکری ا نکیزیسیون یک کشیش یهودی الاصل به نام
آلفونسو اس پینا بود که با همدستی آلفونسو اوروپزا ، ر ئیس طر یقت سن جروم که او هم
یهودی الاصل بود، فعا لیت شد یدی را عل یه مسلمانان شهر مادر ی د شروع ک رد. (در آن
زمان اکثر س کنه مادر ید مسلمان بودند .) و بالاخره در اثر فعا لی ت ای ن دو نفر و سا یر
یهودیان مقتدر ی که دربار ایزابل و فرد یناند را در کنترل کامل خود داشتند، پاپ
سیکستوس چهارم در نوامبر 1478 م یلادی مجوز تأس یس مح کمه تف تیش عقا ید را صادر
کرد. هدف ر یشه کن کردن کامل اسلام از شبه جزیره ایبری بود . جالب تر ای ن است ک ه
سیکستوس چهارم از جمله پاپ هایی است که با یهودیان رابطه حسنه داشت . پس از
صدور فرما ن پاپ، در سال 1486 آلفونسو دلا کاوالریا، از خاندان یهودی لاو ی (لوی) و
وزیر مقتدر فرد یناند، مح کمه تفت یش عقای د را در بارسلونا بر پا ک رد. از آن پس،
انکیزیسیون یک نهاد رسم ی کلیسا یی تلق ی م ی شد ک ه مشروع یت خود را از پاپ
می گرفت و بدنام ی آن نیز به نام کلیسای رم تمام می شد ولی در عمل در خدمت اهداف
اسطوره ها و بنیا نهای اندیشه سیاسی یهود 31
غارتگرانه بود . توماس تور کوئه مدا، دادستان کل ا نکیزیسیون در سراسر اسپا نیا و د ی ه گو
دزا، دادستان بعد ی، هر دو یهودی الاصل بودند . بعداً کاردینال فرانس یس کو خیمنس
دادستان کل ا نکیزیسیون شد . او قبلاً اسقف طلیطله بود و بعد از فتح غ رناطه اسلام ی
به عنوان ح کمران این شهر منصوب شد و کتابسوزان و کشتار بزرگ ی به راه انداخت . در
قرن شانزدهم م یلادی اعضا ی خاندان خ یمنس از شر کای خاندان مارانو ی مندس در
تجارت جها نی ادو یه بودند و امروزه اعضا ی این خاندان در انگلستان حضور دارند و
به عنوان یهودی شناخته می شوند.
بنابراین، داستان مهاجرت یهودیان اسپا نیا و پرتغال در اواخر سده پانزدهم و سده
شانزدهم م یلادی نیز از جنس مهاجرت داوطلبانه آن ها از بیت المقدس در قرون او لی ه
مسیحی است که بعدها افسان ه ها ساختند و آن را تبع ید اجبار ی وانمود کردند . در واقع
این یک موج د اوطلبانه و بر ای مشار کت فعال در تکاپوهای استعمار ی و تجار ی قرن
شانزدهم بود . منابع معتبر تعداد این مهاجر ین را یکصد هزار نفر می دانند ک ه نیم ی به
سرزمین های اسلام ی، ب ه ویژه عثمانی و شمال آفریقا، و نیمی به سرزم ین ها ی اروپا یی
رفتند. این مهاجرت یکجا نبود و در یک فاصله یکصد ساله صورت گرفت . در کتاب
زرسالاران نشان داده ام که انتساب این مهاجرت به دستگاه تف تیش عقا ید و ”ستم د ین ی“
کاملاً بی پایه است؛ ز یرا کمی بعد این یهودیان را در صفوف ش کارچیان برده در غرب
آفریقا و تجار برده در شمال آفر یقا، ”پلانتوکرات“ های جز ایر هند غرب ی و بنیانگذاران
ایالات متحده آمریکا، غارتگران هند و خاور دور، پایگاه های بومی الیگارشی
مستعمراتی اروپا در سرزم ین های اسلام ی، و صرافان و تجار آمستردام و آنتورپ و لندن
می یابیم و در پیوند با ح کمرانان مسیحی اروپای غربی. جابجا یی جمعیت ی ک انون ها ی
یهودی از نیمه د  وم سده پانزدهم تا پا یان سده ه یجدهم ز یرساخت اقتدار ما لی یهودی ان
در سده نوزدهم و شالوده های نقش مهم آنان را در پی دایش نظام جد ی د سرما یه داری
فراهم آورد . مورخین دانشگاه عبر ی اورشل یم این جابجا یی جمع یت ی را <تدار کی بر ای
صعود نقش یهودیان در تکاپوی اقتصاد ی عصر جد ید> م ی دانند. در واقع چن ین است .
اگر کانون های بسته و منسجم یهودی در مر اکز اصل ی تجارت جها نی سده های شانزدهم
و هفدهم مستقر نم ی شد و اگر با حفظ پیوندهای میان خود یک شبکه بین المللی ک ارا و
منسجم را پد ید نمی ساخت، یهودیان هیچگاه نمی توانستند به جا یگاه امروز ین دس ت
یابند.
32 اسطوره ها و بنیا نهای اندیشه سیاسی یهود
اسطوره پوگروم ها
پنجمین اسطوره ای که فرهنگ و روانشناس ی س یاسی یهودیت جد ید را ش کل م ی دهد
اسطوره پوگروم ها است.
پوگروم واژه روس ی است به مع نی حمله و کشتار گروه ی به وس یله گروه د یگر . از
سال 1881 م یلادی در روس یه و شرق اروپا حوادث مرموز ی شروع شد ک ه راز آن
تاکنون روشن نشده است . گروهی از درون جنگ ل ها، بخصوص در سرزم ین او ک رائین،
به یهودیان حمله م ی کردند، آنها را م ی کشتند و سپس ناپد ید م ی شدند و تلاش دولت
روسیه بر ای کشف عامل ین این جنایت ها نیز به جایی نرسید. برخی از مورخ ین یهود ی
معاصر این قت ل ها را به گرو ه های انقلا بی نارود نیک منسوب م ی کنند که درست نیست .
استناد آنها تنها به یک اعلام یه از سازمان ”نارودنایا ولی ا“ (اراده خلق ) است ک ه در آن
دهقانان روس یه را به قیام عل یه <استثمارگران یهودی و تزار اشراف> فراخوانده بود . به
هر حال، بلافاصله تبل یغات بس یار گسترده ای در رس انه های اروپا ی غر بی و آمر یکا درباره
این کشتارها شروع شد و شاخ و بر گ های فراوانی به آن داده شد و موجی از همدرد ی
عمومی به سود ”مظلومیت یهودیان“ ایجاد کرد. ای ن موج چنان قو ی بود ک ه حت ی
نویسنده آزاد ه ای چون و یکتور هوگو را فر یب داد و او ط ی عر یضه ای به دولت روس یه
خواستار ”عدالت و شفقت “ در حق یهودیان شد. در تبلیغات آن زمان و در
تاریخنگاری کنونی یهود وانمود م ی شود که این کشتارها را عمال حکومت تزاری انجام
می دادند. سندی بر ای اثبات این ادعا وجود ندارد و قرائن نی ز چی ز دیگر ی را نشان
می دهد. یک اصل روشن است، و مورخ ین دا نشگاه عبر ی اورشل یم نیز تأ یید م ی کنند، که
این حوادث را یک کانون مر کزی و سازمان یافته و پنهان هد ایت م ی ک رده است . قبلاً
حکومت نیکلای اول را در روس یه سراغ دار یم که با ا لیگارشی یهودی م یانه ای نداشت
ولی چ نین حواد ثی در آن زمان اتفاق نیفتاد. برعکس، این قتل ها درست در زما نی اتفاق
افتاد که سرما یه داران بزرگ یهودی، مانند خانواد ه های گوئنزبرگ و پو لیاکف، ط ی دهه
1870 نفوذ فراوا نی در روس یه پیدا ک رده بودند . و ای ن حوادث در زما نی رخ داد ک ه
بدهی دولت روس یه به خاندان یهودی روچ یلد به مبلغ 69 میلیون پوند استرلینگ رس یده
بود. این م بلغ در قرن نوزدهم بس یار هنگفت بود و برابر با م یلیاردها پوند امروز است . به
هر حال، هم اصل ماجر ای پوگروم ها بس یار مرموز است و هم درباره ابعاد آن بس یار
اغراق شده و م ی شود. تعداد این ”پوگروم ها“ ز یاد نبود و اصلا اهم یت ی نداشت ک ه به
خاطر آن م یلیون ها نفر یهودی از زندگ ی در منطقه ای که دو یست - س یصد سال در آن
حضور داشتند، چشم بپوشند و راه ی سرزم ین ها ی جد ی د شوند . قطعا، پوگروم ها
اسطوره ها و بنیا نهای اندیشه سیاسی یهود 33
نمی توانست علت مهاجر تی چ نین وس یع باشد . بی شک، در پشت ای ن حادثه سازمان
مخفی نیرومندی قرار داشت که طبق یک برنامه د قیق و با اهداف مع ین، یهودی ان ش رق
اروپا را به سوی مهاجرت به غرب هدایت می کرد.
در این دوران بیش از چهار م یلیون نفر یهود ی در روس یه و شرق اروپا س کونت
داشتند. توجه کنیم که این یهودیان س کنه بوم ی نبودند بل ک ه به طور عمده در قرن
شانزدهم به اروپا ی شر قی و به خصوص به لهستان مهاجرت کرده بودند و این مهاجرت
بخشی از پروژه ایجاد ش بکه بین المللی را تش کیل می داد که با مهاجرت از شب ه جزی ره
ایبری ش کل گرفت . آن ها در زما نی به این منطقه رفتند که شرق اروپا اهم ی ت فراوان
داشت و انبار آذوقه اروپا محسوب م ی شد. این یهودیان مباشر ین املا ک اشراف لهستان
و او کرائین شدند و شر یان ح یات اقتصاد ی منطقه را به دست گرفتند و تا آنجا قدرت
یافتند که در اواخر قرن نوزدهم ما لک حدود یک م یلیون و چهار صد هزار ه کتار از
اراضی مرغوب کشاورزی شرق اروپا بودند . آنها صرافان منطقه نی ز بودند و ش بکه
وسیعی از م یخانه ها و م یهمانخانه ها را در تمل ک داشت ند. تار یخ و اد بی ات شرق اروپا
سرشار است از وقا یع و داستا ن هایی درباره فجایع و ستم مباشر ین و صرافان یهود ی
علیه مردم این مناطق . عجیب اینجاست که ”پوگروم ها “ و موج مهاجرت بعد از آن،
درست در زما نی اتفاق افتاد که تحولات اقتصاد ی شرق اروپا به سود یهودی ان نبود .
شورش های اشراف لهستان عل یه روس یه سبب شده بود ک ه بس یاری از آنها بگر یزند و
املاک شان مصادره یا مخروبه شود و مباشر ین یهود ی جا یگاه سابق را در کشاورز ی
منطقه از دست بدهند . دولت روس یه محدود یت های شدید در راه فعالیت میخانه دارها و
فروش مشروبات ا لکلی وضع کرده بود . آزادی سرف ها، یعنی تبد یل دهقانان از برده به
رعیت نسبتاً آزاد، سبب شده بود که یک قشر جد ید مرفه در م یان دهقانان ایجاد شود که
در فعا لیت های پو لی و تجار ی شاغل شدند و صرافان یهود ی را از روستاها بی رون
راندند. تمام این عوامل سبب شده بود که یهودیان از نظر اقتصاد ی به ر ک ود برسند و
امکانات گذشته را بر ای تکاثر ثروت نداشته باشند. لذا، آنها به دنبال بهانه ای بودند ک ه
شرق اروپا را تخل یه کنند و به سرزم ین های از نظر اقتصاد ی ش کوفا، بخصوص ای الات
متحده آمر یکا، بروند . طبعاً این مهاجرت انبوه م یلیونی در شر ایط عاد ی ام کان نداشت و
برای تحقق آن به همد لی ا فکار عموم ی و دول ت های غرب اروپا و ایالات متحده آمر یکا
نیاز بود وگرنه این انتقال عظ یم جمع یتی و اکنش شد ید مردم بوم ی را برم ی انگیخت .
بنابراین، ب
 
کپی رایت 2017  -  سوالات رایج  -  قوانین و مقررات  -  ابزارهای نت ایران  -  معرفی نت ایران  -  تماس با ما